SEIREIKAI Karate

KATA list

28 KATA OF SEIREIKAI KARATE

The kata of Seireikai Karate are a compilation of forms derived from Kyokushin and Oyama Karate in which both styles were taught by Soshu Shigeru Oyama.

PRIMARY KATA LEVEL 1:

 • MU-KYU KATA ( 2 )

 • JU-KYU KATA ( 2 )

 • SEIREI-KIHON KATA ( 8 )

 • PINAN KATA ( 5 )

 • YANTSU

INTERMEDIATE KATA LEVEL 2:

 • TSUKI NO KATA (Seireikai Version)

 • SANCHIN

 • GEKISAI-DAI

 • GEKISAI-SHO

 • SAIIHA

ADVANCED KATA LEVEL 3:

 • TENSHO

 • SEIENCHIN

 • SEIPAI

 • KANKU

 • KORYU GOJUSHIHO

18 WEAPONS KOBUJUTSU KATA OF SEIREIKAI KARATE

BO KATA:

 • BO SONO ( 3 )

 • BO KATA-CHION

 • BO KATA-SOKI

NUNCHAKU KATA:

 • NUNCHAKU SONO ( 3 )

 • NUNCHAKU NO KATA

TONFA KATA:

 • TONFA SONO ( 3 )

 • GANKI NO TONFA

 • TAIZAN NO KATA

SAI KATA:

 • SAI SONO ( 3 )

 • GANKI NO SAI